Jakie prawa rządzą ekonomią?

Jakie prawa rządzą ekonomią?

Ekonomia – co to takiego?

Ekonomia to jedna z dziedzin nauki. Zajmuje się ona badaniem produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług, analizuje zachowania ludzi, firm, sektorów gospodarki i całych narodów w kontekście podejmowania wyborów w warunkach ograniczonych zasobów.

Prawa ekonomii

W ekonomii występuje szereg praw i zależności, opisujących funkcjonowanie gospodarki. Jest to tak złożona nauka, że wpływ na nią ma mnóstwo zasad, skupimy się jednak na tych podstawowych.

  1. Prawo popytu i podaży
  2. Prawo malejącej użyteczności krańcowej
  3. Prawo równowagi rynkowej
  4. Prawo kosztów alternatywnych
  5. Prawo malejących korzyści marginesowych
  6. Prawo Engel’a

Prawo popytu i podaży

Jest to podstawowe i najważniejsze z praw ekonomicznych. Polega na tym, że w miarę wzrostu cen produktu, popyt na niego maleje, a w miarę spadku cen, popyt wzrasta. Jednak producenci są skłonni do wprowadzania na rynek większej ilości towaru, kiedy cena wzrasta.

Prawo malejącej użyteczności krańcowej

Użyteczność krańcowa to korzyść dla konsumenta z każdej kolejnej konsumowanej jednostki danego dobra. Prawo malejącej użyteczności oznacza, że korzyść z następnej konsumowanej jednostki jest mniejsza od korzyści krańcowej z poprzedniej. Pokazuje to, że konsument zwiększając konsumpcję o następne jednostki, powoduje zwiększenie odnoszonych korzyści ogólem, ale przyrost tych korzyści z każdą jednostką jest coraz mniejszy.

Prawo równowagi rynkowej

Na wolnym rynku ceny i produkcja ustalają się poprzez prawa ekonomiczne, a nie są narzucane przez władzę. Prawo równowagi rynkowej oznacza, że w dłuższym okresie, cena i ilość dostarczanego dobra ustawiają się na poziomie, w którym popyt równa się podaży.

Prawo kosztów alternatywnych

Prawo to nazywane jest również kosztem utraconej możliwości. Odnosi się do tego, że w procesie podejmowania decyzji i wybrania jednej opcji, rezygnujemy z alternatyw. Kosztem skupienia się na jednym rozwiązaniu, są utracone korzyści z innych rozwiązań.

Prawo malejących korzyści marginesowych

Zasada ta polega na tym, że wraz z dodatkowym nakładem środków lub zwiększaniem wysiłku wkładanego w daną dziedzinę, efekty stają się coraz mniejsze.

Prawo Engel’a

Prawo to zwane jest inaczej prawem dochodów i głosi, że w miarę wzrostu dochodu jednostki, udział wydatków na dobra podstawowe, takie jak żywność, mieszkanie czy odzież, maleje, podczas gdy udział wydatków na dobra luksusowe i bardziej wyszukane, jak chociażby podróże, rozrywka czy produkty ekskluzywne, wzrasta. Oznacza to, że kiedy już bez kłopotów jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby podstawowe, nasze zainteresowania kierują się ku tym bardziej ekskluzywnym.

Prawa są niezbędne

Wymienione wyżej prawa służą do analizy ekonomii w skali mikro i makro oraz pozwalają zrozumieć w jaki sposób działa gospodarka. Bez nich trudno byłoby dostrzec jak ekonomia się zmienia i jaki te zmiany mają wpływ na nasze życie.