Zasiedzenie nieruchomości – ile lat trzeba być posiadaczem

Zasiedzenie nieruchomości – ile lat trzeba być posiadaczem

Zasiedzenie nieruchomości jest jedną z form uzyskania pełnej własności użytkowanej nieruchomości. Kiedy zasiedzenie nieruchomości jest możliwe? Jak długi musi być czas użytkowania nieruchomości, aby można rozpocząć postępowanie o zasiedzenie?

<h2>Czym jest zasiedzenie</h2>
Zasiedzenie jest nabyciem własności nieruchomości przez osobę nie będącą jej właścicielem, która przed długi okres czasu (20 lub 30 lat) jest posiadaczem samoistnym nieruchomości.
<h2>Posiadacz samoistny – definicja</h2>
Według definicji z kodeksu, posiadaczem samoistnym jest osoba spełniająca łącznie dwa warunki:
• musi czuć się właścicielem nieruchomości;
• musi zachowywać się jak właściciel nieruchomości np. zamieszkiwać na jej terenie, płacić podatki od nieruchomości lub gruntowe itp.
<H2>Zasiedzenie w dobrej wierze</h2>
Bardzo trudno jest udowodnić zasiedzenie w dobrej wierze – dotyczy to jedynie przypadków, gdy posiadać nie miał świadomości, że korzysta z cudzej własności np. teren ogrodzony jeszcze przez jego przodków obejmował także działkę sąsiednią i nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do użytkowania przez długi czas.
<h2>Zasiedzenie w złej wierze</h2>
Pojęcie „złej wiary” oznacza, że posiadacz, w momencie obejmowania posiadania nieruchomości, wiedział, że stanowi ona cudzą własność. Dotyczy to także przypadków mienia opuszczonego. Osoba, która nabyła nieruchomość bez wymaganego prawem aktu notarialnego i użytkowała ja potem jako posiadacz samoistny również działa w złej wierze.
<h2>Kiedy można wystąpić o zasiedzenie</h2>
Zasiedzenie jest możliwe po spełnieniu warunków wskazanych przez Kodeks Cywilny:
• trzeba być samoistnym posiadaczem nieruchomości
• jeśli posiadacz działał w dobrej wierze , okres samoistnego posiadania musi wynosić co najmniej 20 lat;
• w przypadku działania w złej wierze okres posiadania wydłuża się do co najmniej 30 lat.
• nieruchomość rolną może zasiedzieć jedynie rolnik indywidualny.
<h2>Zasiedzenie – tylko na wniosek</h2>
Postępowanie w sprawie o zasiedzenie odbywa się przed Sądem Cywilnym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Wniosek składany jest przez posiadacza samoistnego, który musi również wskazać wszystkie osoby zainteresowane nieruchomością. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie prawnym z właściwego zbioru dokumentów., mapy nieruchomości oraz wypisy z rejestru gruntów. Ponadto niezbędne są wszelkie dokumenty potwierdzające władanie nieruchomością jak właściciel oraz listę świadków mogących potwierdzić wieloletnie samoistne posiadanie. Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie jest stała – nie jest związana z wartością nieruchomości.
<h2>Podatek od zasiedzenia</h2>
Zasiedzenie to nabycie własności bez konieczności jej zakupu w cenach rynkowych. Wartość nieruchomości, która podległa zasiedzeniu stanowi podstawę naliczenia podatku od zasiedzenia. Jest to zryczałtowany podatek w wymiarze 7%, przy czym wartość nieruchomości jest ustalana w kwocie netto czyli bez nakładów, które na niej poczynił samoistny posiadacz w czasie użytkowania.